ارائه‌ها

ارائه سالانه هیئت مدیره (دی ماه 1395، ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام)