اعضاء هیئت مدیره

سید مرتضی مرتضایی


رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل


عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره