اکتشاف معادن و صنایع غدیر

موضوع فعالیت: انجام عملیات شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف نیمه‌تفصیلی و تفصیلی در پهنه‌های اکتشافی

وضعیت شرکت: اکتشاف و شناسایی معادن و ذخایر فعال در پهنه‌ها

از جمله‌ پهنه‌های مورد نظر می توان به چهار پهنه زیر اشاره کرد:

  1. پهنه فارس
  2. پهنه آذربایجان
  3. پهنه مازندران
  4. معدن نیکل
  5. پهنه کرمان