اکتشاف و استخراج

شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير به عنوان بازوی اکتشافی هلدينگ صنعت و معدن غدير در حال فعاليت در پهنه‌های معدنی زير است.

 • پروژه:
  – انجام عملیات اکتشافی شامل شناسایی در پهنه اکتشافی نیکل استان فارس به وسعت 642 کیلومتر مربع و معرفی محدوده‌های امیدبخش
 • خلاصه فعالیت‌ها:
  – انجام فاز صفر پروژه با عنوان مطالعات پایه و غربا لگری پهنه‌ها و ارائه گزارش به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
  – انعقاد قرارداد خدمات مشاوره جهت اجرای عملیات فاز شناسایی پهنه نیکل استان فارس
  – انجام فاز یک پروژه با عنوان فاز شناسایی پهنه نیکل استان فارس
 • برنامه‌های آتی:
  – انجام مرحله پی جویی
 • پروژه:
  – انجام عملیات اکتشافی شامل مرحله اول (شناسایی) و مرحله دوم (پی جویی) در پهنه اکتشافی شماره یک (شمال) استان آذربایجان غربی به وسعت 1983 کیلومتر مربع و معرفی محدوده‌های امید بخش
 • خلاصه فعالیت‌ها:
  – انعقاد تفاهم نامه واگذاری پهنه اکتشافی شماره یک (شمالی) آذربایجان غربی مابین سرمایه‌گذاری
  غدیر و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی.
  – تدوین گزارش فاز صفر پهنه اکتشافی شماره یک استان آذربایجان غربی به سازمان صنعت، معدن و تجارت
  – انعقاد قرارداد خدمات مشاوره جهت اجرای عملیات فاز شناسایی پهنه آذربایجان غربی
  – انعقاد قرارداد ژئوفیزیک هوایی با شرکت اکتشاف کانی‌های نوین پارس(اسکام) جهت برداشت و تفسیر اطلاعات مگنتومتری و رادیومتری در نیمه شرقی پهنه (امکان برداشت ژئوفیزیک هوایی در نیمه غربی امکان پذیر نیست).
  – تهیه و ارائه گزارش فاز شناسایی براساس اطلاعات بدست آمده
 • برنام ههای آتی:
  – تکمیل و ارائه گزارش ژئوفیزیک هوایی توسط شرکت اسکام
  – برگزاری مناقصه و استعلام محدود از شرکت های پذیرفته شده
  – بررسی و شناسایی و معرفی محدوده‌های مستعد اکتشافی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت جایگزین نمودن نیمه غربی
  – معرفی محدوده های امید بخش و شروع عملیات اکتشافات عمومی
 • پروژه:
  – انجام عملیات شناسایی و پی جویی در سه پهنه اکتشافی استان مازندران با مساحت تقریبی 5,323
  کیلومتر مربع
 • خلاصه فعالیت‌ها:
  – تهیه بانک اطلاعاتی برای هر پهنه شامل لای ههای مختلف زمی نشناسی، ژئوشیمی، هیدروژئوشیمی،
  – ژئوفیزیک (با باند پروازی 7.5 کیلومتر)، دورسنجی و وضعیت معادن موجود
  – شناسایی محدود ههای امیدبخش با تلفیق لای ههای اطلاعاتی
  – ارائه گزارش آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
  – برگزاری مناقصه برای عملیات کنترل صحرایی و فاز پ یجویی برای هر پهنه اکتشافی
  – انعقاد قرارداد با شرکت های مهندسین مشاور برنده شده در هر پهنه اکتشافی
  – آغاز عملیات کنترل صحرایی و فاز پیجویی در هر سه پهنه اکتشافی
 • برنام ههای آتی:
  – ادامه عملیات کنترل صحرایی و فاز پیجویی در سه پهنه اکتشافی
  – انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در محدوده سه پهنه
 • پروژه:
  – اکتشاف تفصیلی معدن نیکل لاتریت دار چاه غیب بوانات در استان فارس
 • خلاصه فعالیت‌ها:
  – انجام مطالعات اولیه پروژه، شامل بررس یهای فنی و اقتصادی
  – بازدید کارشناسان و مشاوران خبره از معدن جهت اجرای عملیات اکتشاف تفصیلی
  – شروع عملیات اکتشافی در محدوده بلوک A
  – عقد قرارداد با دو شرکت داخلی و یک شرکت خارجی (اتوتک فنلاند) جهت بررسی امکان استحصال و فرآوری نیکل معدن چاه غیب بوانات
  – آماده‌سازی و احداث جاده، جهت اجرای عملیات حفاری اکتشافی
  – برداشت نقشه توپوگرافی در محدوده بلوک A
  – مشخص نمودن محل های حفاری اکتشافی در محدوده بلوک A جهت تعیین میزان ذخیره و شکل ماده معدنی و عیار متوسط محدوده
  -برنامه‌های آتی:
  – اخذ مجوزهای لازم جهت ادامه عملیات اکتشاف تفصیلی در محدوده معدن
  – ادامه اجرای عملیات اکتشاف تفصیلی از جمله انجام حفاری‌های اکتشافی جهت تعیین میزان ذخیره و شکل ماده معدنی (در صورت داشتن توجیهات لازم)
  – ارائه طرح استخراجی مناسب جهت بهره‌برداری از معدن(در صورت وجود نتیجه مثبت در مرحله قبل)
 • پروژه:
  – انجام عملیات اکتشافی مرحله شناسایی در پهنه اکتشافی شماره 18 استان کرمان به وسعت 771 کیلومتر مربع و پیشنهاد 4 محدوده‌ امید بخش به وسعت 269 کیلومتر مربع. فاز پی جویی هم اکنون در حال انجام است.
 • خلاصه فعالیت‌ها:
  – انعقاد تفاهم نامه واگذاری پهنه اکتشافی شماره 18کرمان ما بین شرکت بین الملی توسعه صنایع و معادن غدیر و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان.
  – تدوین و ارسال گزارش فاز صفر پهنه اکتشافی شماره 6 کرمان به سازمان صنعت، معدن و تجارت
  – انعقاد قرارداد خدمات مشاوره جهت اجرای عملیات فاز شناسایی پهنه کرمان
  – تهیه و ارائه گزارش فاز شناسایی براساس اطلاعات بدست آمده
  – انعقاد قرارداد خدمات مشاوره جهت اجرای عملیات فاز پی جویی در محدوده های شناسایی شده در انتهای فاز شناسایی