سبد سرمایه‌گذاری

ارزش سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت بالغ بر 11،460 میلیارد ریال می‌باشد. ارزش سبد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی بر مبنای ارزش روز شرکت در تاریخ 31 مرداد 1396 و در شرکت‌های غیربورسی بر مبنای بهای تمام شده محاسبه شده است.