ماموریت ما

ماموریت ما:

«سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن از طریق اکتشاف، تملک و توسعه دارایی‌های بزرگ و بادوام با محوریت بازار داخلی و منطقه‌ای با هدف خلق بیشینه ارزش بلندمدت برای ذینفعان است.»