مدیران اجرایی


مدیر عامل

معاون برنامه‌ریزی و توسعه

علی زمانیان

مدیر مالی، اداری و امور مجامع
علی اسماعیلی

مدیر سرمایه‌گذاری و مطالعات فنی-اقتصادی