موتوژن

موضوع فعالیت: تولید انواع الکتروموتور

وضعیت شرکت: در حال بهره‌برداری

گروه شامل شرکت سهامی عام موتوژن (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت موتوژن در تاریخ 1352/07/21 به شماره 17699 با نام گُلد الکتریک ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در تاریخ 1369/08/25 به شرکت موتوژن (سهامی خاص) تغییر نام و مرکز آن از تهران به تبریز انتقال یافت و تحت شماره 1067 در اداره ثبت شرک تهای تبریز به ثبت رسید. در تاریخ 1369/12/28 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در سال 1370 سهام آن به عموم عرضه شده است. شرکت موتوژن جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) بوده و مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در منطقه صنعتی غرب تبریز واقع شده است.