شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام شرکت ذیل را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

نام بنگاه سرمایه (میلیون ریال) سهامدار عمده روش واگذاری تعداد سهام
شرکت بین الملل توسعه صنعت پارس 20.000 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر مزایده عمومی 20.000.000

 

درصد سهام ارزش پایه    مبلغ سپرده   (ریال) نحوه پرداخت مهلت پرداخت
هر سهم کل
100% (اصالتاً و وکالتاً) 3.075 61.500.000.000 1.000.000.000 نقدی 20 روز

شرایط واگذاری: ضمن تاکید بر اینکه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است ، شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط و مفاد قرارداد واگذاری است.

1- نمونه قرارداد، صورتهای مالی ، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه ها (دریافت)

2- نحوه بازدید از بنگاه

از متقاضیان تقاضا می‌شود جهت بازدید، پس از هماهنگی با مسئولان شرکت جهت بازدید با آقای کمال زاده با شماره تماس 09131959572 تماس حاصل فرمایند.

3- نحوه نقل و انتقال :

  • متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 31/04/1387 و اصلاحات بعدی آن نمی باشند و برنده مزایده ، منوط به اخذ پاسخ مطلوب استعلام موارد ذکر شده فوق از مراجع ذیربط و همچنین تایید اعتبار ضمانت نامه بانکی خواهد بود، در هر صورت اعلام برنده و قطعیت معامله، نافی مسئولیت قانونی خریدار در قبال تعهدات موضوع این بند نخواهد بود.
  • خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.
  • شرکت کنندگان در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز شنبه  مورخ 13/07/1398 مهلت دارند مدارک مربوطه را تکمیل و پیشنهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاکت دربسته تحویل شرکت نموده و رسید دریافت نمایند.