اهداف راهبردی

اهداف راهبردی

اهداف راهبردی هلدینگ صنایع و معادن غدیر

 • کاهش هزینه ای سرمایه گذاریها
 • افزایش نرخ بازده بلندمدت سهام
 • جریان نقدینگی پایدار
 • رشد ارزش داراییها
 • ارتقاء اعتبار در بازار سرمایه
 • تکمیل زنجیره ارزش
 • ارتقاء جایگاه بین المللی هلدینگ
 • نوآوری در ابزارهای مالی
 • ایجاد زیرساخت
 • ارتقاء سرمایه انسانی در تعاملات بین المللی
 • سازماندهی توسعه ساخت داخل
 • سازماندهی توسعه روابط بین الملل
 • ارتقاء اعتبار هلدینگ درحوزه فلزات اساسی
 • سازماندهی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
 • ایجاد نهادهای دانش بنیان جذب کننده ایدههای خلاقانه
 • افزایش سهم سرمایه گذاری غدیر در فلزات اساسی