مدیر عامل و معاونین

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بابک زندی

معاونت مالی اداری و پشتیبانی

بابک زندی

معاونت مالی اداری و پشتیبانی

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

سعید داراب ملک آبادی

معاونت امور مجامع و شرکت ها

سعید داراب ملک آبادی

معاونت امور مجامع و شرکت ها

سید علیرضا محمودی

معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار

سید علیرضا محمودی

معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار