مدیر عامل و معاونین

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بابک زندی

معاونت مالی اداری و پشتیبانی

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بابک زندی

معاونت مالی اداری و پشتیبانی

بابک زندی

معاونت مالی اداری و پشتیبانی

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها