مدیر عامل و معاونین

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

منصور نویریان

عضو هیئت مدیره

منصور نویریان

عضو هیئت مدیره

سعید انجدانی

عضو هیت مدیره

سعید انجدانی

عضو هیت مدیره

طاهر رحیمی

رییس هیت مدیره

طاهر رحیمی

رییس هیت مدیره

محمد افشاری

عضو هیئت مدیره

محمد افشاری

عضو هیئت مدیره