مدیر عامل و معاونین

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

علی اسماعیلی

معاونت توسعه و پروژه ها

سید علیرضا محمودی

معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و عضو هیت مدیره

سید علیرضا محمودی

معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و عضو هیت مدیره

سعید داراب ملک آبادی

معاونت امور مجامع و شرکت ها

سعید داراب ملک آبادی

معاونت امور مجامع و شرکت ها

محمد هاشم زاده

عضو هیت مدیره

محمد هاشم زاده

عضو هیت مدیره

جاویدان حاجی آقا محسنی

عضو هیت مدیره