مدیر عامل و معاونین

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابوتراب فاضل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

منصور نویریان

عضو هیئت مدیره

منصور نویریان

عضو هیئت مدیره

جاویدان حاجی آقا محسنی

عضو هیت مدیره

طاهر رحیمی

رییس هیت مدیره

طاهر رحیمی

رییس هیت مدیره

سید علیرضا محمودی

عضو هیئت مدیره

سید علیرضا محمودی

عضو هیئت مدیره