صورت های مالی

گزارش کنترل داخلی۱۴۰۲

گزارش فعالیت هیات مدیره ۱۴۰۲

گزارش تفسیری ۱۲ ماهه ۱۴۰۲

صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه ۱۴۰۲

آگهی روزنامه مجمع سالانه ۱۴۰۲

۱۴۰۲زمانبندی پرداخت سود

صورتجلسه تغییرات هیئت مدیره

گواهی ثبت مجمع فوق العاده افزایش سرمایه مورخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۲ بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

گزارش بازرس قانونی صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده

گزارش تفسیری صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع

مجوز افزایش سرمایه

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی افزایش سرمایه

بیانیه ثبت

صورتجلسه تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره

تصمیمات مجمع عمومی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

پرداخت سود

آگهی دعوت به مجمع عمومی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

گزارش کنترل داخلی

گزارش تفسیری ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ۱۴۰۱

صورت مالی ۱۴۰۱

صورت مالی ۱۴۰۰

صورت مالی ۱۳۹۹

صورت مالی ۱۳۹۸

صورت مالی ۱۳۹۷

صورت مالی ۱۳۹۵

صورت مالی ۱۳۹۴

صورت مالی ۱۳۹۳

صورت مالی ۱۳۹۲

صورت مالی ۱۳۹۱