ddd

موضوع فعالیت: تولید انواع فولاد آلیاژی و غیرآلیاژی وضعیت شرکت: در حال بهره برداری بـه صورت سـهامی خاص تأسـیس ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ شـرکت فـولاد آلیـاژی ایـران در تاریـخ در اداره ثبـت شـرکت ها و مالکیـت صنعتی ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ مـورخ ۲۲۲۰شـد و طـی شـماره اسـتان یـزد به ثبت رسـیده اسـت. طـی صورتجلسـه مجمع عمومـی فوق العاده شـرکت در نـوع شـرکت از سـهامی خاص به سـهامی عام تغییر یافتـه و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰تاریـخ در سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهـران پذیرفته شـده اسـت. مرکز اصلی شـرکت در شهرسـتان یزد ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ واقع اسـت. خلاصه فعالیت ها: ۱ . درصد) ۹۵/۹۸ مهندسی اجرای سوله های فولادسازی و احداث فونداسیون تجهیزات (پیشرفت ۲ . درصد) ۹۷ اجراء خط انتقال برق موقت پروژه (پیشرفت ۳ .ی عقـد قـرارداد اجرای فونداسـیون تجهیـزات و سـوله های صنعتی (تحویل زمین جهت شـروع فعالت هـای اجرای انجـام شـد. فعالیت های اجرایی در محل طرح آغاز شـده اسـت.) ۱۳۹۵/۸/۱۷ در تاریـخ ۴ .ار انتخـاب و قرارداد منعقد شـده برگـزاری مناقصـه اجـرای فونداسـیون تجهیـزات و سـوله های صنعتـی (پیمانـک اسـت. در مرحلـه پرداخـت پیش پرداخت می باشـد) ۵ .د مذاکـره بـا شـرکت صفـا فولاد جهـت اخذ تخفیف و عقـد قرارداد جدیـد احداث کارخانه اکسـیژن (قـرارداد جدی منعقـد و در مرحلـه تمدیـد قرارداد با صندوق توسـعه ملی جهت گشـایش اعتبار اسـنادی اسـت) ۶ .د منعقـد و در مرحله مذاکـره بـا شـرکت مهام شـرق جهت تمدید قـرارداد احداث پسـت اصلی برق (قـرارداد جدی تمدیـد قرارداد با صندوق توسـعه ملی جهت گشـایش اعتبار اسـنادی اسـت)

Project Details

  • Category:
  • Client: تولید انواع فولاد آلیاژی و غیرآلیاژی
  • Location: در حال بهره برداری بـه صورت سـهامي خاص
  • Mananer: 1370/12/28